logo
architekten Christoffels - Sannen

De taak van de architekt


Bij het bouwen of verbouwen komen heel wat administratieve en vooral technische en konstruktieve faktoren kijken. Daarom voorziet de wet dat de bouwheer voor de opmaak van de plannen en de opvolging van de bouwwerken een architekt moet aanstellen.
De architekt zal gedurende de volledige periode van het bouwprojekt uw raadsman en vertrouwenspersoon zijn in een bouwproces waarbij u gedurende langere peroiode intensief samengewerkt. Het is daarom belangrijk dat het tussen u en de architekt klikt


De eerste gesprekken

De eerste gesprekken tussen bouwheer en architekt vormen de basis voor het verdere verloop van het bouwproces en zijn daarom zeer belangrijk. Hier kan de architekt reeds evalueren of uw wensen haalbaar zijn op het vlak van milieu, reglementen, kostprijs en technische mogelijkheden. Deze eerste gesprekken zijn steeds vrijblijvend.


Het voorontwerp

Een goed doordacht voorontwerp is van primordiaal belang. De architekt geeft vorm aan uw precieze behoeften en verlangens, en dit binnen de gegeven administratieve, budgettaire en materiële beperkingen. Het ontwerp wordt voorgesteld dmv grondplannen, gevelzichten en perspektieven, om u een goed ruimtelijk beeld te geven van het ontwerp. In dit stadium wordt ook een eerste prijsraming gemaakt van het bouwprojekt en het ereloon. Neem voldoende tijd om het voorontwerp te evalueren.


De bouwaanvraag

Na goedkeuring van het voorontwerp gaat de architekt verder met het opstellen van het bouwaanvraagdossier. Dit omvat het uitwerken van de bouwaanvraagplannen, met duidelijke richtlijnen voor het volume, de materiaalkeuze en de ligging, en de andere dokumenten die nodig zijn om het dossier in te dienen bij de gemeente.

Het uitvoeringsdossier

De bouwaanvraagplannen worden vervolledigd tot uitvoeringsplannen. Daarnaast worden uitvoeringsdetails, lastenboek en meetstaat opgemaakt. Hierin zijn alle materialen opgenomen naar uitvoeringswijze en hoeveelheid. Dit dossier dient als basis voor de prijsoffertes van de aannemers.


De aanbestedingen

De architekt vraagt prijsoffertes op aan door u voorgestelde aannemers. Hij gaat de binnengekomen offertes nakijken en vergelijken en in uw belang de meest deskundige aannemer aanbevelen. Het is uiteindelijk de bouwheer die de keuze maakt.


De controle van de werken

Tijdens regelmatige werfvergaderingen met bouwheer en aannemer(s) en eventuele andere bouwpartners, gaat de architekt na of de materialen en uitvoeringswijzen overeenstemmen met de bouwplannen en de lastenboeken. Werfverslagen beschrijven alle gemaakte opmerkingen.
De architekt verschaft technische informatie aan de verschillende vaklui en suggereert oplossingen voor eventuele problemen.
Eventuele bouwfouten kan hij laten verbeteren.


De oplevering

Voor de ingebruikname van het bouwwerk zal er een voorlopige oplevering van de werken plaatsvinden. De bouwheer en de architekt zullen de kwaliteit van de werken kontroleren en nagaan of rekeningen afgesloten kunnen worden.
Vanaf de oplevering begint de waarborg van 10 jaar die door de architekt en aannemer gedragen worden. Tijdens deze periode kan men mogelijk verborgen gebreken vaststellen en ook herstellen.
Na 1 jaar vindt er een definitieve oplevering plaats. De architekt gaat na of eerder vermelde gebreken, opgemerkt tijdens de voorlopige oplevering, hersteld werden.